Prevenirea incendiilor în unităţile cu profil de învăţământ şi educaţie

Spread the love
 • Instalaţiile
  utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, încălzire,
  ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi
  slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a
  măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel
  încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor
  şi/sau de propagare a focului.
 • Pentru
  reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalaţiile,
  dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele cu care sunt
  echipate si dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi
  întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de
  funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a
  incendiilor specifice acestora.
 • Exploatarea
  sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor,
  aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie cu
  defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare
  faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în
  care sunt utilizate, este interzisă.
 • În
  sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci,
  săli de festivităţi şi în general, în incintele amenajate
  pentru activităţi cu public, se interzic:
 • accesul
  cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care
  pot produce incendii sau explozii;
 • accesul
  persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană
  stabilită şi declarată.
 • Reglementarea
  fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se
  realizează prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii
  de conducere.
 • Locurile
  şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin
  indicatoare – FUMATUL INTERZIS
  realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.
 • Este
  strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele
  cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.
 • Locurile
  şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi
  se marchează potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva
  incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi.
 • Traseele
  căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente,
  holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor
  fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure
  atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de
  urmat spre exterior, cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua
  cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de
  incendiu.
 • De
  regulă, deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de
  30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării
  oamenilor spre exterior.
 • În
  casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale
  clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de
  lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea
  persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de
  intevenţie.
 • Uşile
  de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării
  persoanelor trebuie să fie prevăzute cu indicatoare si inscripţii
  corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata
  programului de activitate.
 • Accesul
  la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de
  incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil
  lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie
  etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată
  interveni nestânjenit.
 • Sunt
  interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu
  materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de
  circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau
  explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin
  care să se înrăutăţească situaţia iniţială.
 • Planurile
  de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi
  reafişate, conform reglementărilor specifice.
 • Pentru
  alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace
  corespunzătoare de semnalizare (acustice şi optice) care să
  asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea
  personalului de intervenție.
 • Totodată,
  se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp şi a
  forţelor de intervenţie prevăzute în planurile de intervenţie
  (prin telefon, radiotelefon, curier etc.).
 • Personalul
  va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi
  alertare în caz de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.
 • Instalaţiile
  de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în
  stare de funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi
  repararea acestora se asigură de către personal atestat,
  respectându-se prevederile proiectelor de execuţie,
  instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de
  prevenire şi stingere a incendiilor.
 • Toate
  instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor
  (cu apă, spumă, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi
  întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în
  mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea
  incendiilor, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora cu
  accesorii de intervenţie în caz de incendiu.
 • Se va
  asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă
  (rezervoare, bazine, hidranţi interiori şi exteriori, staţii de
  pompe, rampe de alimentare etc), precum şi la celelalte instalaţii
  şi mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi
  marcat cu indicatoare corespunzătoare.
 • Pentru
  asigurarea intervenţiei operative în caz de incendiu este
  obligatorie amplasarea în sălile de cursuri a 1-2 stingătoare de
  incendiu. La amplasarea stingătoarelor de incendiu se vor avea în
  vedere următoarele cerinţe:
 • locurile
  de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe
  optime faţă de focarele cele mai probabile;
 • înălţimea
  de montare să fie accesibilă;
 • să fie
  bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de
  incendiu.
 • Sistemele,
  instalaţiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, maşinile şi
  utilajele se exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute
  în instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori
  furnizori sau în instrucţiunile specifice de prevenire şi
  stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de
  incendiu. Se interzice folosirea acestora
  în următoarele împrejurări:
 • cu
  improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;
 • fără
  asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele
  şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt
  utilizate;
 • lăsarea
  lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără supraveghere,
  în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest
  lucru.
 • Instalaţiile
  de protecţie contra trăsnetului se vor controla periodic, conform
  unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcţionare a elementelor
  componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize
  de pământ etc).

Reguli
şi măsuri de siguranţă pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor
didactice / personal auxiliar în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă

 • În
  sălile de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de
  utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie
  de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate
  (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli
  profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ
  superior ori alte categorii de clădiri publice).
 • Covoarele,
  mochetele, preşurile etc. utilizate în aceste încăperi, pe
  holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală,
  pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
 • La
  amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi
  se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate
  şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare
  şi cele ale normelor specifice.
 • Se
  interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fişetelor sau a
  altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe
  circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare
  în caz de incendiu.
 • Pentru
  evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de
  siguranţă se vor lua următoarele măsuri:
 • conducerile
  obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a
  utilizatorilor;
 • pe
  tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile
  interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi
  descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla
  apăsare a dispozitivului de deschidere;
 • se
  va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a
  instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile
  şi neregulile constatate;
 • traseele
  spre căile de evacuare se marchează corespunzător, cu indicatoare
  standardizate;
 • controlul
  şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de
  siguranţă din clădiri;
 • stabilirea
  persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile
  de evacuare a utilizatorilor şi a bunurilor material de valoare în
  caz de incendiu;
 • în
  caz de incendiu, evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe
  toate căile prevăzute în planul/ planurile de evacuare.

Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi
prevăzători!

Purtător
de cuvânt al I.S.U. Alba

Cpt.

BOTEZAN
Radu

Post-ul Prevenirea incendiilor în unităţile cu profil de învăţământ şi educaţie apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Comentarii

Comentarii