Ordonanța militară numărul 3!!!

ORDONANȚA
MILITARĂ

nr.
3 din 24.03.2020

privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere
dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările
ulterioare,

Ținând seama de
evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale
de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,

În temeiul art. 4
alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie
2020, al pct.1, 3 – 5 din anexa nr. 2 la același decret și al art.
20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu
modificările și completările ulterioare,

Ministrul
afacerilor interne

emite următoarea

Ordonanță
militară

Art. 1.
– Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în
interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și
înapoi;

b) deplasarea pentru
asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri
necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru
asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;

d) deplasarea din
motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori
deces al unui membru de familie;

e) deplasările
scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea
fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror
activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;

f) deplasarea în
scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în
scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru
realizarea de activități agricole;

i) deplasarea
producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse
agroalimentare.

Art. 2. –
Circulația
persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara
locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar
11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru
asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru
asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;

c) deplasarea din
motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor,
asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,
ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări
scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea
fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror
activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de
companie/domestice.

Art. 3.
– Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul
locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului
orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional
ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1)
Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații
prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de
angajator;

b) persoanele fizice
autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii
întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele
care practică activități agricole prezintă o declarație pe
propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru
verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele
prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe
propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și
semnătura.

(4) Adeverința
eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi
prezentate personalului autorităților abilitate și prin
intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic
similar.

(5) Măsura se
aplică începând
cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5.
– (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz,
carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se
aplică începând
cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6.
– (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația
să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost,
precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența
persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează
săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de
coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se
aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7.
– (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația
de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și
suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să
orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de
minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii
piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de
vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între
producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții
și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt
obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii
COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

(3) Măsura se
aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8.
– Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici
aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către
România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă
de 14 zile.

(2) Măsura nu se
aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de
transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură
servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice
necomerciale.

(3) Măsura se
aplică începând
cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1)
Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele
de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu
dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate
publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de
carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o
zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice
accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe
Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de
14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă
roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în
ancoră:

a) rada portului
Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

b) Dunărea, mila
marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se
aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10.
– Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea
ministrului afacerilor interne:

a) preluarea în
pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în
prezent de către Jandarmeria Română;

b) personal și
mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine
publică;

c) personal și
mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de
Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11.
– Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau
izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională
vor
proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și
autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent
cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12.
– (1) Documentele care
expiră pe perioada stării de urgență,
eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un
termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13.
– (1) După alineatul (2) al articolului 2 dinOrdonanța
militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21),
cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu
următorul cuprins:

„(21)
Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1)
nu se aplică:

a) vânzării
produselor electronice și electrocasnice de către operatorii
economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

b) vânzării
produselor și serviciilor de optică medicală.”

(2) Măsurile
prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării
prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României,
Partea I.

Art.14.
– (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea
prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română,
Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute
la art.1 – 4;

b) Poliția Română,
Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de
sănătate publică și conducătorii autorităților administrației
publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;

c) Poliția Română,
Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorului și conducătorii autorităților administrației
publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;

d) Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura
prevăzută la art.8;

e) Autoritatea
Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru
măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea
măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în
conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul
instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu
prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15.
– (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile
art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează
aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de
servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data
publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul
Afacerilor Interne

Ion
Marcel Vela

Semnătura
______________

Data
___________________

L.S.

Post-ul Ordonanța militară numărul 3!!! apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *